کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
ق‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌
ای‍ران‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اخ‍ت‍راع‍ات‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌- آرام‌
آرام‌: ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف ادبی شامل ...
سعیدیان ، عبدالحسین ،گردآورنده و مترجم ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱‬,‭‌س۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف اختراعات و اکتشافات (پیروزیهای دانش و تکنولوژی )
سعیدیان ، عبدالحسین گردآورنده و مترجم ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۵‬,‭‌س۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مردمان ایران
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۹‬,‭‌س۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم ایران
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶‬,‭‌س۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت شهرهای ایران
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران علم و زندگی - آرام   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶‬,‭‌س۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف شهرهای جهان
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف نو
سعیدیان ، عبدالحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌س۷د۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف سرزمین و مردم ایران
سعیدیان ، عبدالحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران آرام : علم و زندگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶‬,‭‌س۷‌س۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کشورهای جهان : پیدایش جهان کهکشانها و چگونگی پدیدآمدن کهکشانها، ستارگان ...
سعیدیان ، عبدالحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۳/۵‬,‭‌س۷‌ک۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک