کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اس‍اژ
ای‍پ‌، م‍ن‌،- ۱۹۷۲ م‌ naM ,pI -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
وال‍ی‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
ورزش‌ -- ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا
م‍س‍اب‍ق‍ه‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ورزش‌ -- ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
وزن‍ه‌ب‍رداری‌
ت‍ک‍وان‍دو -- داوری‌ و ام‍ت‍ی‍ازگ‍ذاری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍وک‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
آم‍وخ‍ت‍ن‌ ادراک‍ی‌ و ح‍رک‍ت‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ لاغ‍ری‌
ورزش‍ک‍اران‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍م‍اری‌، ژال‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
گ‍ری‍ف‍ی‍ث‌، ه‍ن‍ری‌ وی‍ن‍ت‍ر
ف‍ل‍ی‍گ‍ل‌، م‍ل‍ی‍ن‍دا
پ‍ورس‍ل‍طان‍ی‌ زرن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
درام‌، ون‍دی‌ اس‍ت‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌
آل‍وی‍ا، ج‍ان‌
ری‍ک‌، اس‍ت‍ف‍ان‍ی‌
ب‍رگ‍ر، ری‍چ‍ارد
آل‍ت‍ر، ج‍ودی‌
ه‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ف‍ردری‍ک‌
ای‍پ‌، چ‍ی‍ن‍گ‌، ۱۹۳۶ - م‌
ک‍لای‍ن‍م‍ان‌، ت‍ئ‍و
ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍رگ‍رون‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیبهای ورزشی : راهنمای مربیان و ورزشکاران
برگرون ، دیوید ؛  تهران موسسه نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ب۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه در ورزش
فلیگل ، ملیندا ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ف۸‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک ورزشی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تمرین های بازتاب درمانی : فنون ماساژ دست و پا برای کسب شادابی و تندرستی
ریک ، استفانی ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۰/۵‬,‭ر۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
شیخ ، محمود ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ش۹‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدرسه والیبال (تکنیک ، تاکتیک ، بدنسازی )
کلاینمان ، تئو ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۱۵/۵‬,‭‌ت۷‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی تمرین با وزنه
برگر، ریچارد ؛  [تهران ] نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جدولهای مسابقات ورزشی
پورسلطانی زرندی ، حسین ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پوکی استخوان : راهنمای پیشگیری و درمان
آلویا، جان ؛  تهران موسسه نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۱‬,‭آ ۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی داوری در تکواندو
تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۴/۹‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
لاغری موضعی (فقط در ۳۰ روز) همراه با تمرینات آرامبخش ...
درام ، وندی استهلینگ ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۶‬,‭د۴‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل آسیبهای ورزشی
گریفیث ، هنری وینتر ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌گ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه کامل ورزشی
هتفیلد، فردریک ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حرکت شناسی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶۷‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ایپ من : چهره ای از یک استاد کونگ فو
ایپ ، چینگ ، ۱۹۳۶ - م ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۴/۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تمرین تندرستی (برای شادابی و تناسب اندام )
آلتر، جودی ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱‬,‭آ۷‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5