کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ظی‍م‍ی‌ پ‍رل‍ری‌، س‍ول‍م‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ظی‍ر ب‍ه‌ ن‍ظی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ظی‍م‍ی‌ پ‍رل‍ری‌، س‍ول‍م‍از
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های نظیر به نظیر و امنیت آن
عظیمی پرلری ، سولماز ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ش‌۶ع‌ /،ک‌ /۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک