کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ال‍م‌، رس‍ول‌، ۱۳۶۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ال‍م‌، رس‍ول‌، ۱۳۶۵-
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی معماری و توپولوژی های شبکه از دیدگاه امنیت و تشخیص و آزمون نفوذپذیری
عالم ، رسول ، ۱۳۶۵- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ع۲‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش تکنولوژی در مدیریت استراتژیک
عالم ، رسول ، ۱۳۶۵- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ع۲‌ن۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک