کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
س‍ازم‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
زب‍ان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -- م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ -- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
دان‍ائ‍ی‌ ف‍رد،ح‍س‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
خ‍وش‌ ل‍ف‍ظ، ف‍رام‍رز
ک‍اظم‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
روزب‍ه‍ان‍ی‌ ،ش‍ه‍رام‌
ون‍وس‌، داور
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
پ‍ارس‍ای‌، ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۲۵-
س‍ب‍زع‍ل‍ی‌ گ‍ل‌، م‍ج‍ی‍د
دن‍ه‍ارت‌، راب‍رت‌، ۱۹۳۷-
خ‍اک‍پ‍ور ،ف‍ی‍ض‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
خ‍دادادح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۲-
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ه‍وم‍ن‌:ص‍ف‍ار
ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار
ص‍ف‍ار : اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار :اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
اش‍راق‍ی‌: ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
[پی ال سی ] PLC مقدماتی = :introduction to Programmable logic controllers عملکرد سیستم های کنترل بوسیله کنتاکتور، آشنایی با مدارهای دیجیتال طراحی مدارهای کنترل دیجیتال و سیستم PLC[پی ال سی ]
کاظمی ، اسدالله ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سواد کامپیوتری ( ۱و۲ )
قربانی ، مهدی ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶‬,‭‌ق۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مدیریت مشتمل بر بیش از ۵۰۰۰۰ اصطلاح و واژه تخصصی مدیریت و زمینه های وابسته
ونوس ، داور ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭و۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نمونه سوالات کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای رشته حسابداری
روزبهانی ،شهرام ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)
رابینز، استیون ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درسی رایانه کار درجه دو
تهران صفار : اشراقی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭ر۲۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات روزمره یونانی - فارسی بانضمام مهمترین نکات دستور زبان یونانی همراه با...
پارسای ، کیومرث ، ۱۳۲۵- ؛  [تهران ] اشراقی : نشر صفار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PA‬,‭۱۰۵۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت :رویکردی جامع
دانائی فرد،حسن ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۱[دویست و یک ] مدار عملی با میکروکنترلر۸۰۵۱
خاکپور ،فیض الله ؛  تهران صفار :اشراقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوترICDL-XP[ای .سی .دی .ال - ایکس .پی ] سطح دو
موسوی ، علی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۹‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتری ICDL XP [آی سی دی ال - ایکس پی ] سطح یک
موسوی ، علی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۹‌گ۸۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه ۲
تهران نشر صفار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭ر۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft powerpoint 2003[مایکروسافت پاور پوینت ]
سبزعلی گل ، مجید ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۱۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات به انضمام سوالات چهارجوابی و آزمون کارشناسی ارشد ( ۱۳۸۳-۱۳۷۲ ) با پاسخ کامل
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۷‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ، ۱۹۱۴- ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه دو
موسوی ، علی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۹ر۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای سازمان دولتی
دنهارت ، رابرت ، ۱۹۳۷- ؛  تهران نشر صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭د۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
خدادادحسینی ، حمید، ۱۳۴۲- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌خ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر PLC [پی . ال . سی .]
خوش لفظ، فرامرز ؛  تهران هومن :صفار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌خ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
[ پی ال سی ]PLC مقدماتی = introduction to programmable logic controllers عملکرد دیجیتال و سیستم PLC [پی ال سی ]
کاظمی ، اسدالله ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7