کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ول‍ی‍د - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
ج‍اوا(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
زب‍ان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -- م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ -- ف‍ارس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ،ف‍رزی‍ن‌ ، ۱۳۲۰-
دان‍ائ‍ی‌ ف‍رد،ح‍س‍ن‌
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌،۱۳۳۰-
وی‍ر، م‍وری‍س‌ دی‌.،۱۹۳۹ - م‌
ون‍وس‌، داور
ب‍ام‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
پ‍ارس‍ای‌، ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۲۵-
دن‍ه‍ارت‌، راب‍رت‌، ۱۹۳۷-
خ‍اک‍پ‍ور ،ف‍ی‍ض‌ ال‍ل‍ه‌
ک‍وف‌، ج‍ی‍م‍ز ادوارد-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
ن‍ظرپ‍ور، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍اری‍ن‍گ‍ر، ب‍روس‌ آر.
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار : اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار :اش‍راق‍ی‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار:اش‍راق‍ی‌
اش‍راق‍ی‌: ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مدیریت مشتمل بر بیش از ۵۰۰۰۰ اصطلاح و واژه تخصصی مدیریت و زمینه های وابسته
ونوس ، داور ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭و۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درسی رایانه کار درجه دو
تهران صفار : اشراقی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭ر۲۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات روزمره یونانی - فارسی بانضمام مهمترین نکات دستور زبان یونانی همراه با...
پارسای ، کیومرث ، ۱۳۲۵- ؛  [تهران ] اشراقی : نشر صفار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PA‬,‭۱۰۵۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت :رویکردی جامع
دانائی فرد،حسن ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۱[دویست و یک ] مدار عملی با میکروکنترلر۸۰۵۱
خاکپور ،فیض الله ؛  تهران صفار :اشراقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوترICDL-XP[ای .سی .دی .ال - ایکس .پی ] سطح دو
موسوی ، علی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۹‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتری ICDL XP [آی سی دی ال - ایکس پی ] سطح یک
موسوی ، علی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۹‌گ۸۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات به انضمام سوالات چهارجوابی و آزمون کارشناسی ارشد ( ۱۳۸۳-۱۳۷۲ ) با پاسخ کامل
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۷‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ، ۱۹۱۴- ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه دو
موسوی ، علی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۹ر۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای سازمان دولتی
دنهارت ، رابرت ، ۱۹۳۷- ؛  تهران نشر صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭د۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل J2EE
کوف ، جیمز ادوارد- ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش (KM) [کا. ام .] و برنامه ریزی سازمان ( (ERP [ ای . آر. پی .]( با نگرش سیستم های اطلاعاتی )
عالم تبریز، اکبر ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۶‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوین سازمانی
نظرپور، محسن ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ن۶۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی ( ژنتیک ، شبکه عصبی ، آنیل شبیه سازی شده ، جستجوی ممنوع والگوریتم مورچگان )
عالم تبریز، اکبر ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
بامنی مقدم ، محمد ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی
حاجی جمشیدی ،فرزین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران صفار:اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی (راه اندازی موفقیت آمیز کسب و کارهای جدید)
بارینگر، بروس آر. ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ب۲۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
ویر، موریس دی .،۱۹۳۹ - م ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (ویرایش دوازدهم )
حاجی جمشیدی ، فرزین ،۱۳۳۰- ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2