کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ س‍ن‍ج‍ی‌
آن‍ت‍ن‌ م‍رک‍زی‌
طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ س‍ای‍ت‌
 
پدیدآور:
ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ری‍م‌
آن‍درس‌، آن‍ا
ص‍دی‍ق‍ی‌ ، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌: چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت اطلاع رسانی پویا
صدیقی ، مریم ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط۴ ص‌ / ، ک‌ /۵۱۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
آنتن مرکزی
صدیقی ، مریم ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) مهندسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ، ۸آ۴ص‌ /،ک‌ /۶۸۲ ، ب‍رق‌ . ال‍ف‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سنجش پژوهش های دانشگاهی : روش انجام یک مطالعه کتاب سنجی
آندرس ، آنا ؛  تهران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران : چاپار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۸‬,‭آ۸‌س۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک