کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ - ق‍رن‌۱۴
ک‍ت‍اب‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
اق‍ت‍ص‍اد
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۳۸۰ -- ح‍م‍ل‍ه‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ چ‍اپ‍ی‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍طرن‍ج‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طن‍زه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ص‍ور
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍وش‍اک‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ن‍ص‍ر ، ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۳۱۲ -، م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ادی‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ازی‍گ‍ری‌( ن‍م‍ای‍ش‌)
 
پدیدآور:
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍اد، ج‍ان‌
ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ح‍داد ع‍ادل‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ه‍ن‍ک‍اک‌، آل‍ن‌، ۱۹۶۵-
ن‍ص‍ر ، ح‍س‍ی‍ن‌
واع‍ظی‌، ح‍س‍ن‌
ف‍ل‍وزا، دن‍ی‍ز
ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
آی‍ت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ع‍ب‍ان‌ ن‍ژاد ،اف‍س‍ان‍ه‌
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۰۵-
ص‍اب‍ری‌، ک‍ی‍وم‍رث‌
پ‍ل‍ووس‍ک‍ی‌ ،آن‌
اس‍ت‍وار، ن‍ورال‍دی‍ن‌
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۰-
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱- ۱۳۷۸
م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع شطرنج
فرهنگ ، منوچهر ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۴۴۵‬,‭‌ف۴‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد معاصر
فلوزا، دنیز ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تروریسم
واعظی ، حسن ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۷۱/۳‬,‭و۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژگان جامع ورزشی انگلیسی - فارسی
پازارگادی ، علاءالدین ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۷‬,‭‌پ۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ زبان فارسی الفبایی - قیاسی
مشیری ، مهشید ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کتابهای کودکان در کشورهای رو به رشد
پلووسکی ،آن ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . انتشارات سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۹‬,‭‌پ۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تلویزیون آموزشی
هنکاک ، آلن ، ۱۹۶۵- ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۴/۷‬,‭‍ه۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فنون بازیگری در تئاتر و سینما
استوار، نورالدین ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یادگار روزگار
شعردوست ، علی اصغر، ۱۳۴۰- ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ع۵‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رندا: بیست داستان از بیست نویسنده معاصر سوریه
آیتی ، عبدالمحمد، ۱۳۰۵ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۲۶۶۲‬,‭‌ف۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط شناسی و کتابداری
باد، جان ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ آثار
سیدحسینی ، رضا، ۱۳۰۵- ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵‬,‭آ۱‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
در قلمرو وجدان
زرین کوب ، عبدالحسین ، ۱۳۰۱- ۱۳۷۸ ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۸۰/۲‬,‭ز۴د۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جاودان خرد : مجموعه مقالات دکتر سید حسین نصر
نصر ، حسین ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۴۸۴‬,‭آ۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزیده دو کلمه حرف حساب
صابری ، کیومرث ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۱‬,‭‌ص۲‌گ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم خط
فضائلی ، حبیب الله ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ف۶‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایران قدیم به روایت تصویر
شهرستانی ، ریحانه ، گردآورنده ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۸‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ننه طلا و نازگل
شعبان نژاد ،افسانه ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ع۳۸‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و جامعه
تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی
حداد عادل ، غلامعلی ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۵۲۱‬,‭‌ح۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4