کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ادق‌ زاده‌ وای‍ق‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ن‍س‍خ‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دورک‍اری‌
ف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، اع‍ظم‌، ۱۳۶۰-
ص‍ادق‌ زاده‌ وای‍ق‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۲-
ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، اع‍ظم‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌: چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دنیای مجازی : امکانات ، قوانین ، روشها و ابزارهای ارزیابی
نجفقلی نژاد، اعظم ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ن۳د۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجلیل از حامیان نسخ خطی در ایران ( ۱۳۷۹-۱۳۸۹ )
صادق زاده وایقان ، علی ، ۱۳۵۲- ؛  قم مجمع ذخائر اسلامی تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۶/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمانها
صادق زاده وایقان ، علی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ص۲۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دورکاری در سازمان ها و مراکزاطلاع رسانی
نجفقلی نژاد، اعظم ، ۱۳۶۰- ؛  تهران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران : چاپار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۳۶‬,‭‌ن۳د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک