کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۳۸۵- ۴۶۰ ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ف‍اس‍ی‍ر -- ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ -- .ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴- ۶۱ ق‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍ع‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ف‍رق‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ -- .اح‍ادی‍ث‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌ -- اح‍ادی‍ث‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍درس‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍س‍ب‌، رض‍ا
ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۲-
م‍س‍ل‍م‍ی‌زاده‌، طاه‍ره‌
آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
ک‍ری‍م‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌ اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د
اس‍دی‌ گ‍رم‍ارودی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۵-
ام‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۲۲-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌،- ۳۲۹ ق‌
دوان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
اش‍ع‍ری‌، س‍ع‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ه‍روی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ س‍ی‍ف‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ا
ف‍واد
دار ال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دار الاض‍واء
آش‍ی‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ش‍ی‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ م‍ش‍ع‍ر
ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌
ه‍ات‍ف‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر اس‍راء
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌ ، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
ق‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
خ‍ی‍ام‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍اء
م‍ح‍م‍دی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت
کریمی زنجانی اصل ، محمد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹/۲‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیعه پاسخ میدهد
حسینی نسب ، رضا ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری مشعر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۲/۵‬,‭‌ح۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عقاید و مذاهب شیعه = المقالات و الفرق
اشعری ، سعدبن عبدالله ؛  تهران آشیانه کتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هزار حدیث
علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  تهران فواد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۹/۲۸‬,‭‌ع۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده تفسیر نمونه
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  تهران دار الکتب الاسلامیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌م۷‌ت۷۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکینه او اللقب یا کنی و القاب : مشتمل بر ترجمه حال فقها و حکما، و عرفا و علما و ادبا و اطبا و فضلا و شعرای بزرگ اسلامی که با لقب و کنیه اشتهار دارند
مدرس ، محمدعلی ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۲۰۳‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الذریعه = ذریعه > الی تصانیف الشیعه
آقابزرگ طهرانی ، محمدمحسن ؛  بیروت دار الاضواء   ، ۱۴۰۳ق .-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۱۰‬,‭آ۷ذ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چهل حدیث حضرت علی علیه السلام
هروی ، حسین بن سیف الدین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۳۴‬,‭‍ه۴‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر موضوعی قرآن کریم
جوادی آملی ، عبدالله ؛  قم مرکز نشر اسراء   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌ج۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل محشی امام خمینی (شش مرجع )
مسلمی زاده ، طاهره ؛  مشهد هاتف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌م۴ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول کافی
کلینی ، محمدبن یعقوب ،- ۳۲۹ ق ؛  تهران علمیه اسلامیه   ، ۱۴۱۰ق . =۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۲۹‬,‭‌ک۸‌ک۲۲۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انواری از نهج البلاغه : شامل (توحید، نبوت ، امامت ، معاد و ...)
امامی ، محمدجعفر، ۱۳۲۲- ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۸‬,‭‌ف‍لا۷۷‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هزاره شیخ طوسی شامل مقاله ها و خطابه های تحقیقی و تاریخی پیرامون شخصیت بزرگ دانشمند عالیقدر شیعه محمدبن حسن طوسی به مناسبت کنگره هزارمین سال ولادت وی
دوانی ، علی ، ۱۳۰۸ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵‬,‭ط۴۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر موضوعی قرآن مجید
جوادی آملی ، عبدالله ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] مرکز نشر فرهنگی رجاء   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌ج۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رساله نوین - تحریرالوسیله : حاوی فتاوای حضرت آیت الله العظمی امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه انجام کتاب   ، ۱۳۵۹-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر صافی
فیض کاشانی ، محمدبن شاه مرتضی ؛  تهران صفا   ، ۱۴۰۵ق . = ۱۳۶۳ -
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۷/۵۸‬,‭‌ص۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشیع علوی و تشیع صفوی
شریعتی ، علی ؛  تهران انتشارات تشییع   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسین وارث آدم
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۱۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
المیزان فی تفسیر القرآن
طباطبائی ، محمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  تهران محمدی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲۵‌م۹۰۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نقش غدیر در کمال انسانها
اسدی گرمارودی ، محمد، ۱۳۳۵- ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۵۴‬,‭‌ف‍لا۴۵‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9