کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ خ‍اور دور
ح‍س‍اب‍داری‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌
رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ش‍ع‍ر -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
گ‍اوش‍ک‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ - ف‍ارس‍ی‌
ای‍ران‌ - ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ورزش‌ م‍دارس‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍خ‍ل‍ی‍ق‌، رش‍اد
گ‍ل‍س‍از ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
س‍ام‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌
پ‍ورع‍س‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
م‍وس‍وی‌ ،ح‍س‍ن‌
ق‍دی‍م‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍رف‍راز، ل‍ی‍لا، ۱۳۳۳-
ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌، ۱۳۲۵-
ب‍ول‍ت‍ون‌ ،راب‍رت‌
ذوال‍ن‍ور،ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍ار اح‍م‍دی‌ ،ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌
چ‍پ‍م‍ن‌، ل‍ی‍ز
اب‍ج‍دی‍ان‌، ام‍رال‍ل‍ه‌
ک‍ش‍ف‍ی‌ ، م‍ن‍ص‍ور
ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ن‌
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍ری‍د
رح‍ی‍م‍ی‌ ارس‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اس‍ک‍ن‍در،
ک‍اظم‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ان‍ت‍ش‍ارت‌ ن‍وی‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
راه‍ب‍رد
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهایی برای ویرایش و نشر کتاب
فنایی ، ابوطالب ؛  شیراز راهبرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌ف۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمن ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭و۹‌س۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای بازیابی اطلاعات : ویژگیها، آزمون و ارزیابی
لنکستر، فردریک ویلفرید ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی در مدارس
رحیمی ارسنجانی ، اسکندر، ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۶۳‬,‭ر۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های تجربی در حسابداری : دیدگاه روش شناختی
عبدالخلیق ، رشاد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭‌ع۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی داخلی
گلساز شیرازی ، عبدالعلی ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭V-HF‬,‭۵۶۶۸/۲۵‬,‭‌گ۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات انگلیس
ابجدیان ، امرالله ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭PR‬,‭۹۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
سرفراز، لیلا، ۱۳۳۳- ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی = Tax: Accounting
پورعسکری ، علی اصغر ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌م۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بازتاب شعر و عرفان بر روان آدمی
کشفی ، منصور ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۸۳‬,‭ر۹‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه و گویش گاوشک
موسوی ،حسن ؛  شیراز انتشارت نوید   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۰۲۴‬,‭‌گ۲۳‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شانزده مقاله در زبانشناسی کاربردی و ترجمه
یار احمدی ،لطف الله ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭P،V‬,‭۱۲۳‬,‭‌ی۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای کوتاه خاور دور
قدیمی ، هوشنگ ، گردآورنده و مترجم ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۱‬,‭‌ق۳۸د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خرید کتاب برای کتابخانه
چپمن ، لیز ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌چ۲‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بررسی گزیده ای از آثار ترجمه شده ی اسلامی
شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای ارتباطی
بولتون ،رابرت ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ب ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اقتصاد سنجی
ذوالنور،حسین ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌خ ۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جهان اسلام و روابط خارجی آن از آغاز تا امروز
کاظمی شیرازی ، محمدحسن ، ۱۳۱۵- ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۷۳‬,‭‌ک۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدارهای الکتریکی
نحریر، محمدهاشم ، ۱۳۲۵- ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ن۳‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گزارش های باستان شناسی
سامی ،علی ؛  شیراز ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭V-DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ت۳‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6