کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ -- م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ازی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍زرگ‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍خ‍اب‍رات‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ -م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ازی‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍زرگ‌ -طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ص‍اح‍ب‌ال‍زم‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍رن‍ج‍ک‍وب‌، م‍ه‍دی‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز ، وی‍ل‍ی‍ام‌
ه‍ی‍ک‍ی‍ن‌، س‍ای‍م‍ون‌، ۱۹۳۱ - م‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۷-
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۵۴-
پ‍اک‍ن‍ل‌، داگ‍لاس‌، ۱۹۲۷ - م‌
ص‍ف‍ای‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ++C [سی ++]
دیتل ، هاروی ؛  اصفهان شیخ بهائی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک
شفیعی ، تقی ، ۱۳۴۷- ؛  اصفهان نشر شیخ بهائی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ش۷‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی الکترونیک
میرعشقی ، علی ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی VLSI [وی . ال . اس . آی ]
پاکنل ، داگلاس ، ۱۹۲۷ - م ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴/۷۵‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک
شفیعی ، تقی ، ۱۳۴۷- ؛  اصفهان نشر شیخ بهائی   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ش۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختار میکروکنترلرهای PIC [پ . آی . سی .]
سلیمیان ریزی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی VLSI [وی .ال .اس .آی ] دیجیتال
صاحب الزمانی ، مرتضی ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴/۷۵‬,‭‌ص۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی VLSI [وی .ال .اس .آی ] دیجیتال [منبع الکترونیکی ]
اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۴ط /،۷۸۷۴/۷۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
ساختار میکروکنترلرهای PIC [پ . آی . سی .] [ منبع الکترونیکی ]
اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲س‌۹ک‌ /، ۲۲۳ ، JT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی الکترومغناطیس
صفایی ، احمد ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۶۰‬,‭‌ص۷‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختار میکرو کنترلرهای AVR [ای . وی . آر]
سلیمیان ریزی ، علی ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی
بویس ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی
برنجکوب ، مهدی ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب۴‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول سیستمهای مخابراتی آنالوگ و دیجیتال
هیکین ، سایمون ، ۱۹۳۱ - م ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‍ه۸۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک