کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رآب‌ :آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍راف‍ی‍ک‌ ش‍ه‍ری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
م‍اک‍ت‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
چ‍اق‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
س‍ام‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازخ‍ورد
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌
خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍م‍ارس‍از -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
درف‌، ری‍چ‍ارد
م‍ارل‌،ج‍ودی‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۸-
ب‍س‍س‍ن‌ ،دان‍ی‍ل‌
اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌، ۱۳۵۰-
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۲۳-
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌
م‍ی‍ل‍ز، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌ : آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌:آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌ :آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رژیم غذایی بورلی هیلز همراه کوچک لاغری (کتاب راهنمای کوچک لاغری )
مارل ،جودی ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۲۲/۲‬,‭‌م۲۳د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و کنترل چاقی
بسسن ،دانیل ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۲۸‬,‭‌ب۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستم های مخابراتی
پروکیس ، جان ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌پ۴‌س ۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حمل و نقل (برنامه ریزی ، مدیریت ، سازماندهی )
شفیعی ، سعید، ۱۳۲۳- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری
میلز، کریس ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل مدرن
درف ، ریچارد ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭د۴‌س۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ط/، ۲۹۷۰ ، AN ،س‍ی‌ دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی خیابانهای شهری
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۰۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
[ هزار] ۱۰۰۰ نقشه ۱۰۰۰ [ هزار] نمای رویایی
محمودی ، کورش ، ۱۳۴۸- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۵-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۱۲۶‬,‭‌م۳‍ه۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی آسیب های وارده به سازه ها: مرمت و مقاوم سازی بناها و بافت های معماری
ابراهیم زاده ، سیامک ، ۱۳۵۰- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌ف‍لا۲۴‌ش۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک