کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رآب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ارت‍ع‍اش‌
چ‍اق‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ک‍م‍ردرد - ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍اک‍ت‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍غ‍ذی‍ه‌
دی‍اب‍ت‌ -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌ ، ج‍ون‌
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۲۳-
م‍ک‍ن‍زی‌،راب‍ی‍ن‌
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
م‍ی‍ل‍ز، ک‍ری‍س‌
رض‍ای‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
وای‍س‌، روب‍رت‍ا
ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‍رل‌
م‍ارل‌،ج‍ودی‌
ب‍س‍س‍ن‌ ،دان‍ی‍ل‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۵-
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌.
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌: م‍ح‍رم‌ راز
ش‍ه‍رآب‌ : آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌: ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌:آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌ :آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌: ن‍ش‍ر س‍ارب‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌:ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌:آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات طبقه بندی شده (همراه با مطالب درسی ) ویژه آزمون ورودی کارشناسی ارشد کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد...
رضایی ، علی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭ر۵۸۹۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماساژ درمانی
وایس ، روبرتا ؛  تهران شهرآب : محرم راز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۷۰۵‬,‭و۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تغذیه وتغذیه درمانی
رابینسون ، جون ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۴‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد (بازرگانی ،صنعتی ،دولتی )زبان تخصصی تمامی گرایشهای رشته مدیریت ...
رضایی ،علی ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ورزشی ویژه بیماران دیابتی
گوردون ، نیل ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رژیم غذایی بورلی هیلز همراه کوچک لاغری (کتاب راهنمای کوچک لاغری )
مارل ،جودی ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۲۲/۲‬,‭‌م۲۳د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی
مستقیمی ، جمال الدین ؛  تهران شهرآب : محرم راز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۲۳/۲‬,‭‌م۵‌ک۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و کنترل چاقی
بسسن ،دانیل ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۲۸‬,‭‌ب۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان کمر درد شما"از طریق روشهای مکنزی "
مکنزی ،رابین ؛  تهران شهرآب : نشر ساربان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۷۷۱‬,‭‌ک۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن
تامسون ، ویلیام تیرل ؛  تهران شهرآب :فنی حسینیان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستم های مخابراتی
پروکیس ، جان ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌پ۴‌س ۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معماری : فرم ، فضا و نظم
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیکشنری جامع معماری و ساختمان Millennium 0102 [ ملینیوم ۲۰۱۲ ] شهرآب
محمودی ، کورش ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۱‬,‭‌م۳د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( موریس مانو)
کریمیان ، مجید ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۲۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل اصول و مبانی تکنیک پالس
کریمیان ، مجید، ۱۳۶۵- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۷۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حمل و نقل (برنامه ریزی ، مدیریت ، سازماندهی )
شفیعی ، سعید، ۱۳۲۳- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
[معماری : فرم ، فضا و نظم ]
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران آینده سازان : شهرآب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
[نویفرت آرشیتکتس دیتا] Neufert architects data با کامل ترین ترجمه متن زیرنویس تصاویر و جداول
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری
میلز، کریس ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
[نویفرت آرشیتکتس دیتا] Neufert architects data با کامل ترین ترجمه متن زیرنویس تصاویر و جداول [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴ ،۹ ن‌ /، ۱۵۱ ، HT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2