کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اق‍ب‍ال‌ لاه‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۸۷۷ - ۱۹۳۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌، ۱۳۱۳-
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران از دیدگاه علامه محمد اقبال لاهوری
حقیقت ، عبدالرفیع ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷۴‬,‭‌ح ۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان
حقیقت ، عبدالرفیع ، ۱۳۱۳- ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰‬,‭آ۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات در ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸ ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک