کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍ن‍دار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
داده‌پ‍ردازی‌ اروپ‍ا -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍واه‍ی‌ن‍ام‍ه‌
س‍ی‍ن‍م‍ا - ت‍دوی‍ن‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍ن‍دار
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍ن‍دار: ش‍رک‍ت‌ پ‍روش‍ات‌ پ‍ارس‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آنتی ویروس ۲۰۰۹ = Antivirus [ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی نوین پندار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۸۲آ۹و /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آنتی ویروس ۲۰۱۰ = ] Antivirus new 2010 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت مهندسی نوین پندار   ، [۱۳۸۸?]
شماره راهنما: ۸۴آ۹و /، ۷۶/۷۶ ، AQ،دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آنتی ویروس NP Antivirus = 2011 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت مهندسی نوین پندار   ، [۱۳۸۹?]
شماره راهنما: ۸۵آ۹و /، ۷۶/۷۶ ، AQ،دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آنتی ویروس ۲۰۱۴ = ]NP Antivirus 2014 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت مهندسی نوین پندار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲،۸۴آ۹و /، ۷۶/۷۶ ، AQ،دی‌وی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مهارتهای هفت گانه ICDL 2010 + 2007 [ آی .سی .دی .ال ۲۰۱۰ + ۲۰۰۷ ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۸۸آ /، ۷۶/۲۷ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ویدئو ادیتور کالکشن ] Video editor collection [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] شرکت مهندسی نوین پندار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰،۹و /، ۸۹۹ ، RT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۱] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۱ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶، AQ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۲] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۲ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۳] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۳ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۴] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۴ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۵] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۵ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۶] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۶ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۷] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۷ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۸] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۸ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۹] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۹ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۱۰] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۱۰ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۱۱] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۱۱ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۱۲] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۱۲ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۱۳] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۱۳ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزاری لرد [۱۴] = Lord of softwares 2014 [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی نوین پندار: شرکت پروشات پارس مهر   ، [۱۳۹۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۱۴ ، ۱۳۹۲ ،۲۷ م‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3