کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
 
پدیدآور:
م‍ول‍ر، ج‍ان‌
س‍ی‍م‍ون‍ز،ک‍ورت‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵-
گ‍راف‍ی‍س‌ ، م‍اران‌
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رج‍ب‍ی‌، اش‍ک‍ان‌
ف‍ول‍ی‌، ت‍اد
م‍دن‍ی‍ک‌، اس‍ت‍وارت‌
ت‍رات‌،پ‍ل‌
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌
ک‍ی‍ادی‌ م‍ق‍دم‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ص‍ادق‍ی‌ راد، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ری‌، پ‍ل‌
س‍اگ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
گ‍ل‍ن‌، وال‍ت‍ر
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ل‍وای‍ن‌، ج‍ان‌
ه‍ال‌ ، ج‍ان‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
اص‍ال‌ : آری‍اپ‍ژوه‌
ات‍ح‍اد
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍ا گ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اق‍وس‌: گ‍وی‍ه‌ پ‍ژوه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ارن‍گ‌
ن‍ص‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ زن‍د: س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Windows 2000 [ویندوز۲۰۰۰ ]
ایونس ، کتی ؛  تهران ناقوس : گویه پژوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Windows 98 [ویندوز۹۸ ]
لواین ، جان ؛  [تهران ] موسسه علمی - تحقیقاتی زند: سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Windows NT server 4.0[ویندوز ان تی سرور۴/۰ ]
فولی ، تاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭V-QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ۷ در ۲۴ ساعت
کیادی مقدم ، مرتضی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Windows XP[ویندوز ایکس پی ] در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۴۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل رجیستری در ویندوزهای 98/2000/Me/XP/NT
شجاعی ، محسن ، ۱۳۴۵- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ش۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز XP[ایکس پی ]
سیمونز،کورت ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Linux 7.2[لینوکس ۷/۲ ]
رجبی ، اشکان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ر۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی سیستم های عامل
کریمی ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش رجیستری : ۲۵۰[دویست و پنجاه ] دستور حفاظتی ویندوز
صادقی راد، حسین ؛  تهران موسسه علمی و فرهنگی نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل (۲) و کارگاه
جباریه ، علیرضا ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ج۲۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترفندهای ویندوز XP [ایکس . پی ]
گلن ، والتر ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عیب یابی در ویندوزxp[ایکس . پی ]Troubleshooting microsoft windows XP
ساگمن ، استیون ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۲۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ویندوزxp[ایکس پی ]
مولر، جان ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز مصور ویندوز(ایکس پی ) XP
گرافیس ، ماران ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
( رد هت لینوکس ۹ ) Red Hat Linux 9
هال ، جان ؛  تهران اصال : آریاپژوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‍ه۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Linux 6 in small business[لینوکس ۶ این اسمال بیزنس ]
سری ، پل ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
مدنیک ، استوارت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
صوت و تصویر برتر در Windows XP[ویندوز ایکس پی ]
ترات ،پل ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ت۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6