کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍اس‍ت‌ گ‍ذاری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ح‍ک‍وم‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ گ‍ذاری‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
س‍ی‍اس‍ت‌ گ‍ذاری‌ -- ای‍ران‌
س‍ی‍اس‍ت‌ گ‍ذاری‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍وی‍ن‌، ۱۹۷۰ - م‌
ه‍اول‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۹۵۵ - م‌
دان‍ائ‍ی‌ ف‍رد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۸-
م‍ن‍وری‍ان‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۷-
گ‍وپ‍ت‍ا، دی‍پ‍ک‌ ک‍ی‌ .۱۹۴۸ - م‌
ب‍ی‍گ‍ی‌، وح‍ی‍د، ۱۳۶۷-
ف‍اض‍ل‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
رز، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۳ - م‌
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ت‍ی‍س‍ا
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ص‍ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری در پرتو خط مشی های عمومی تطبیقی : راهنمای کاربردی
رز، ریچارد، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۵۱‬,‭ر۴‌ی۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ظرفیت خط مشی گذاری عمومی کلید توسعه یافتگی ملی
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭د۲۷ظ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی ( تقابل نظری عقلانیت گراها و فرا اثبات گراها )
اسمیت ، کوین ، ۱۹۷۰ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی نو به سیاست فرهنگی : سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی
فاضلی ، نعمت الله ، ۱۳۴۳- ؛  تهران تیسا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ف۶‌ف۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های فرایند خط مشی عمومی
تهران صفار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ن۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیاستگذاری و تحلیل سیاست های عمومی
گوپتا، دیپک کی .۱۹۴۸ - م ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌گ۹‌س۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه خط مشی عمومی : چرخه های خط مشی و زیر نظام های خط مشی
هاولت ، مایکل ، ۹۵۵ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‍ه۲‌م۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل خط مشی عمومی : پیشرفت های جدید
تهران صفار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل خط مشی عمومی ؛ مفاهیم ، رویکردها، مدل ها و فرایندها
منوریان ، عباس ، ۱۳۳۷- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های تغییر خط مشی عمومی : کاربردهای آن در ایران
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭د۲‌ن۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی
بیگی ، وحید، ۱۳۶۷- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک