کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍اه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژگ‍ان‌
آم‍ار
 
پدیدآور:
اس‍ف‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ن‌ خ‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ام‍ی‍ر
س‍ع‍ادت‌ خ‍واه‌، م‍س‍ع‍ود
لارس‍ن‌، رولان‍د
ق‍ب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ن‍ص‍وری‌، داود
م‍ن‍ص‍وری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍پ‍اه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لارسن ، رولاند ؛  تهران سپاهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ۵۰۴ [پانصد و چهار ] واژه
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۴۹‬,‭‌ب۴ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متمم اصول و مبانی تکنیک پالس
سعادت خواه ، مسعود ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۶۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( رشته مهندسی صنایع ) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد
حسن زاده ، امیر ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
منصوری ، داود ؛  تهران سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل خطی ( رشته مهندسی برق )
منصوری ، محمد حسن ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۲‌س۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( رشته مهندسی صنایع ) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد [ منبع الکترونیکی ]
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۳ت‌ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
محاسبات عددی : (رشته مهندسی کامپیوتر) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد، درس نکات کنکوری ... [ منبع الکترونیکی ]
تهران سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۳م‌ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی (۱)
اسفینی ، حسین ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۷ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی (۲)
اسفینی ، حسین ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۷ر۹۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل (رشته مهندسی کامپیوتر) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد. درس ، نکات کنکوری ...
حسن خانی ، مریم ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی (رشته مهندسی کامپیوتر) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد. درس ، نکات کنکوری ....
قبادی ، علی ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار (رشته فناوری اطلاعات (IT) [ آی . تی .]) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد. درس ، نکات کنکوری ...
قبادی ، علی ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها (رشته مهندسی کامپیوتر) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد
حسن خانی ، مریم ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
ریاضی عمومی (۲) :ویژه رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران ، مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت اجرایی MBA، مهندسی معدن ، ...
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۹۲ر /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
ریاضی عمومی (۱) :ویژه رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران ، مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت اجرایی MBA، مهندسی معدن ، ...
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۹ر /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
هوش مصنوعی (رشته مهندسی کامپیوتر): مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد. درس ، نکات کنکوری ....[منبع الکترونیکی ]
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۹ه‌ /، ۲۳۵۳ ، BL ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
سیستم عامل (رشته مهندسی کامپیوتر): مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد. درس ، نکات کنکوری ... [منبع الکترونیکی ]
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۹س‌ /، ۲۳۵۳ ، BL،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
سیستم های کنترل خطی ( رشته مهندسی برق ):مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد .... کنکور سراسری - دانشگاه آزاد - تالیفی [منبع الکترونیکی ]
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۹س‌ /، ۲۳۵۳ ، BL ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمار ۱ کاربرد آمار در مدیریت
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ص۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5