کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍پ‍اس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
 
پدیدآور:
س‍پ‍اس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری برای ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
تهران سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ب۲‌س۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی (پارامتری و ناپارامتری )
سپاسی ، حسین ، ۱۳۱۷- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۲/۵‬,‭ر۹‌س۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک