کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ای‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ --س‍ای‍ت‌ ه‍ا --طراح‍ی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ای‌ ج‍ک‍س‌ ( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ج‍اوا
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ف‍ران‍ت‌ پ‍ی‍ج‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ای‍رورک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ی‌ .اچ‌ .پ‍ی‌( .زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ای‌ ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
وی‍ژوال‌ اس‍ت‍ودی‍و م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
اس‍پ‍ی‍پ‌( ن‍رم‌اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دروپ‍ال‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‌. ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
وب‌ --س‍ای‍ت‌ ه‍ا --ت‍وس‍ع‍ه‌
ای‌.ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
 
پدیدآور:
دش‍ت‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۵-
اول‍م‍ن‌، ک‍ری‍س‌
وال‍ت‍ر،اس‍ت‍ف‍ان‌
ب‍اردزل‌،ج‍ف‍ری‌
ن‍ی‍ک‍خ‍و، ح‍م‍ی‍د رض‍ا،۱۳۶۲-
پ‍ی‍روزن‍ی‍ا، پ‍ی‍ام‌،۱۳۵۴-
م‍س‍ی‍ب‍ی‍ان‌، ش‍ه‍اب‌
دف‍ت‍ری‌ رن‍ج‍ب‍ر، ه‍ادی‌
ف‍ورد، س‍ارا، ۱۹۷۸ - م‌
ف‍دای‍ی‌، رب‍اب‍ه‌، ۱۳۶۳-
ب‍ای‍ن‍ز،ج‍ی‍م‌
خ‍وش‍رف‍ت‍ار م‍ن‍ف‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۳۶۵
ه‍ول‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
اوری‌ ، ج‍ی‍م‍ز
ی‍وس‍ف‍ی‌ف‍رد، ن‍ع‍ی‍م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ی‌ ب‍ال‌ ه‍ن‍ر: گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ع‍ف‍راوی‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
ن‍اق‍وس‌ :ال‍ی‍اس‌
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌: ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز:ن‍اق‍وس‌ :خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌ : ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌: ال‍ی‍اس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ : زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار،دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،واح‍د ت‍ف‍رش‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌
پ‍ی‍روز ال‍وان‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌
ن‍اق‍وس‌:ال‍ی‍اس‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ASP.NET[ ا. اس . پی . نت .]با مروری برASP[ا. اس . پی .]
والتر،استفان ؛  تهران دانش نگار،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،واحد تفرش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول به کارگیری Firework [فایرورکس ] در طراحی صفحات وب
باردزل ،جفری ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با ASP. NET 2.0 [ا. اس . پی . نت ۲ ]
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Frontpage 2003 [ فرانت پیج ۲۰۰۳ ]
پیروزنیا، پیام ،۱۳۵۴- ؛  تهران پیروز الوان : مؤسسه فرهنگی هنری لوح فشرده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
[ویژوال وب دولپر ۲۰۰۵ اکسپرس ادیشن ] Visual Web Developer 2005 Express Edition
باینز،جیم ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ب۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هک های visual studio [ ویژوال استودیو]
اوری ، جیمز ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭و۸۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Ajax [ای جکس ]
خوشرفتار منفرد، حسین ،۱۳۶۵ ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Ajax [ ای جکس ]
اولمن ، کریس ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل آژاکس
هولزنر، استیون ؛  تهران ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی ASP.NET AJAX [ ا. اس . پی . نت آژاکس ]
یوسفی فرد، نعیم ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سایت توسط نرم افزار SPIP [ اسپیپ ]
فدایی ، ربابه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل HTML [اچ . تی . ام . ال .] و اصول طراحی وب
تهران سهادانش : تخت سلیمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساخت صفحات وب با آژاکس و PHP [پی . اچ . پی ]
بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شروع کار با JPS ]Java server pages] [جی .پی .اس . جاوا سرور پیجز]
تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ج۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سامانه مدیریت محتوای Drupal [دروپال ]
مسیبیان ، شهاب ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭د۳۷‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۱[دویست و پنجاه و یک ] ترفند در Microsoft Visual Studio 2010 [مایکروسافت ویژوال استادیو۲۰۱۰ ]
فورد، سارا، ۱۹۷۸ - م ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭و۸۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ASP.NET MVC [ ا.اس . پی . نت ام . وی . سی .] به زبان C .NET [سی شارپ نت ]
نیکخو، حمید رضا،۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز:ناقوس :خلیج فارس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع توابع PHP [پی . اچ . پی .]
دشتی ، مصطفی ، ۱۳۶۵- ؛  تهران ناقوس :الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
وب سایت های گرافیک و چاپ
تهران موسسه فرهنگی هنری سی بال هنر: گروه پژوهشی عفراوی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭و۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سایت یا منبع درآمد
دفتری رنجبر، هادی ؛  تهران ناقوس :الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹د۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3