کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
دو و م‍ی‍دان‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
رش‍د ان‍س‍ان‍ی‌
ف‍وت‍ب‍ال‌ -- م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ورزش‌ م‍دارس‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
آرش‍ی‍و
ح‍رک‍ت‌ آم‍وزی‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
ه‍ن‍دب‍ال‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍م‍ازی‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را
م‍وان‌، رن‌
ب‍اوم‌ گ‍ارت‍ن‍ر، ت‍د
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ام‍ی‍رت‍اش‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
اش‍م‍ی‍ت‌، ری‍چ‍ارد
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌
س‍ج‍ادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ادی‍ن‍گ‍ت‍ون‌
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ذک‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍ی‌وود،ک‍ات‍ل‍ی‍ن‌
ه‍ی‍وز، چ‍ارل‍ز
ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی در کتابخانه ها
سینائی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای
پرتو، بابک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌پ۴‌ح۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه و کتابداری
مزینانی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌م ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی گزیده توصیفی کتابداری (فارسی - انگلیسی )
ریاحی نیا، نصرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۶‬,‭ر۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
هویدا، علیرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۸‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی عمومی
نمازی زاده ، مهدی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭‌ن۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
باوم گارتنر، تد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ب۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیولوژی فعالیت بدنی
ادینگتون ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیات تربیت بدنی در مدارس
ذکائی ، محمود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۴۳‬,‭ذ۸‌ک۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری حرکتی و اجرا: از اصول تا تمرین
اشمیت ، ریچارد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۹۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی فعالیت های ورزشی
موان ، رن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌م۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای فوتبال
هیوز، چارلز ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۹۴۳/۸‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی جسمانی (تمرینهای کاربردی در ورزش )
حسینی ، زهرا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
هی وود،کاتلین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۸۴‬,‭‍ه۹ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی
سجادی ، نصرالله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌س۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هندبال تیمی
امیرتاش ، علی محمد ؛  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۱۷‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نبوی ، محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۶۳‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دو و میدانی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۵‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9