کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍م‍پ‍ن‌ ، ل‍ی‍ز
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار
ب‍روم‍ن‍د س‍رک‍رده‌، ف‍ی‍روزه‌
م‍ور، ن‍ی‍ک‌
رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه : مدیریت و توسعه فرهنگی (مجموعه مقالات )
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی و چکیده نویسی
رولی ، جنیفر ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭ر۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازمان کتابخانه
کریشن کومار ؛  [تهران ] سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه پژوهش کنیم
مور، نیک ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌م۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تدوین کتابشناسی
برومند سرکرده ، فیروزه ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ب۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه فهرست کنیم : راهنمای عملی با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن ...
چمپن ، لیز ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌چ۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشهای نوین اطلاع رسانی : مقالاتی درباره کتابداری
تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک