کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ت‍ورم‌
ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
ت‍رازن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
اس‍ت‍ه‍لاک‌( ح‍س‍اب‍داری‌)
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ی‍اه‍ه‌ ب‍رداری‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍ی‍م‍وری‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا
ع‍ال‍ی‌ور، ع‍زی‍ز، ۱۳۲۵-
اک‍ب‍ری‌ ، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ،۱۳۰۴-
ع‍ل‍ی‍م‍دد، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۱۵-
ارب‍اب‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۲۳-
م‍ل‍ک‌ آرای‍ی‌ ، ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ ، ۱۳۲۲-
م‍ات‍ز، آدول‍ف‌
ن‍ظری‌، رض‍ا، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍وی‍س‍ی‌ ،ف‍رش‍ی‍د
ن‍ظری‌، رض‍ا، ۱۳۳۲-
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا، ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ع‍ل‍ی‍م‍دد، م‍ص‍طف‍ی‌
ری‍ب‍ورن‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا، ۱۳۱۱-
اک‍ب‍ری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۴-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ .م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
شباهنگ ، رضا، ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ش۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
ماتز، آدولف ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
علیمدد، مصطفی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
شباهنگ ، رضا ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۲۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری استهلاک
اکبری ، فضل الله ، ۱۳۰۴- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری موجودی مواد و کالا
نظری ، رضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌س۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صورتهای مالی اساسی
عالی ور، عزیز، ۱۳۲۵- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات
نویسی ،فرشید ؛  تهران موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ن۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات حسابرسی واحدهای تجاری کوچک
ریبورن ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭ر۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتهای سهامی
نظری ، رضا، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
علیمدد، مصطفی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌پ۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
ملک آرایی ، نظام الدین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان حسابرسی ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌م۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
اکبری ، فضل الله ،۱۳۰۴- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
نظری ، رضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته
شباهنگ ، رضا، ۱۳۱۱- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بدهیهای جاری و بدهیهای احتمالی
تیموری ، حبیب الله ، ۱۳۰۹ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ح۴۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص
ارباب سلیمانی ، عباس ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ح۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری تغییر قیمتها
تیموری ،حبیب الله ؛  تهران سازمان حسابرسی .مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۹‬,‭‌ت۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حسابرسی
ارباب سلیمانی ، عباس ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3