کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد( م‍دی‍ری‍ت‌ -- )ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌ ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵ -- آل‍م‍ان‌ -- س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌گ‍ری‌، ن‍ی‍ن‍ا
ب‍رک‍ووی‍ت‍س‌، ب‍روس‍ن‌، م‌- ۱۹۵۶
ن‍ولاو، گ‍ون‍ت‍ر
ب‍راون‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ک‍ی‍و
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ اطلاع‍ات‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قدرتهای بی صدا
نولاو، گونتر ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭UB‬,‭۲۵۰‬,‭‌ن۹‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حصاری از دروغ
براون ، آنتونی کیو ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭D‬,‭۸۱۰‬,‭‌س۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهترین حقایق اطلاعات در عصر اطلاع رسانی
برکوویتس ، بروسن ، م - ۱۹۵۶ ؛  تهران دانشکده اطلاعات ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی چرخه اطلاعاتی
تهران دانشکده اطلاعات ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭UB‬,‭۲۵۰‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی مجدد کسب و کار در یک سازمان بزرگ دولتی
مک گری ، نینا ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸۷‬,‭‌م۷۷‌م۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک