کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار
م‍ع‍م‍اری‌ و ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ در ان‍رژی‌ -- آل‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ پ‍ای‍دار -- آل‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌
ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ری‌، پ‍ری‍ا، ۱۳۶۸-
ک‍ری‍گ‍ی‍ل‌، ادی‌، ۱۹۷۲ - م‌
ب‍اوئ‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۶۶ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌: آذر
آرم‍ان‌ش‍ه‍ر
ک‍ل‍ه‍ر
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های سبز: راهنمای معماران پایدار
باوئر، مایکل ، ۱۹۶۶ - م ؛  تهران کلهر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۲/۳۶‬,‭‌ب۲‌س۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدلسازی اطلاعات ساختمان سبز
کریگیل ، ادی ، ۱۹۷۲ - م ؛  تهران سیمای دانش : آذر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۸۸۰‬,‭‌ک۴‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ساختمان های صفر انرژی
علی اکبری ، پریا، ۱۳۶۸- ؛  تهران آرمان شهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۸۸۰‬,‭‌ع۸۲آ۵‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان سبز: کتاب راهنمای معماری پایدار
باوئر، مایکل ، ۱۹۶۶ - م ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۲/۳۶‬,‭‌ب۲‌س۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معماری و انرژی ساخت و ساز سبز (تصویری )
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۸۸۰‬,‭‌چ۹‌م۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک