کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زن‍ده‌ ن‍ام‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
زن‍ده‌ ن‍ام‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۲-
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی (مهندسی برق ) ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های طبقه ...
زنده نام ، امیر،۱۳۵۲- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ز۹۸ز۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
... برنامه ریزی درسی علوی
زنده نام ، امیر،۱۳۵۲- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۷۹۹/۳‬,‭‌ف‍لا۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک