کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا - وم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍م‍وات‍ی‌، ح‍ام‍د
ش‍ری‍ع‍ت‌زاده‌، م‍ه‍دی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ل‍ی‍ن‍ت‍س‌ ،پ‍ی‍ت‍ر
م‍ه‍رب‍خ‍ش‌ ،آرم‍ان‌
م‍ق‍ص‍ودی‌ ، ب‍ه‍زاد
دان‍ش‌ طل‍ب‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ق‍ص‍ودی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۰-
آص‍ف‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
راف‍ع‌ ،رض‍ا
س‍ودک‍م‍پ‌، ت‍وم‍اس‌
ش‍اپ‍وری‌، ف‍ردی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ل‍ی‍ن‍ت‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر
ل‍ی‍ن‍ت‍س‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
خ‍راس‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ن‍ش‍رپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
ف‍را آم‍وزش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍رج‍ه‍ش‌
ن‍ص‌
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
س‍پ‍اه‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
آصفی ، مهدی ؛  مشهد نشر نما   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭آ۶‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مهربخش ،آرمان ؛  مشهد انتشارات کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌م۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
لینتس ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
سودکمپ ، توماس ؛  ساری نشرپژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها وماشینها
مقصودی ، بهزاد ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳۶‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
رافع ،رضا ؛  اراک انتشارات دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭ر۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
نامی ، محمدرضا ؛  تهران فرا آموزش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۱۸۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها قابل استفاده ی : دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد...سالهای ۷۴ تا ۸۴ با پاسخ تشریحی
دانش طلب ، محمود ؛  تهران کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مقصودی ، بهزاد، ۱۳۵۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳‌ن۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
لینتس ، پیتر ؛  تهران خراسان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭ب‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
لینتس ،پیتر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین
تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها
لینتس ، پیتر ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭ب‌۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها(رشته مهندسی کامپیوتر)
سمواتی ، حامد ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور نظریه زبانها و ماشینها
شریعت زاده ، مهدی ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
هاشمی نژاد، محمدحسین ؛  تهران مرکز نشرجهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‍ه۲۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و اتوماتا
لینتس ، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها
لینتس ، پیتر ؛  تهران خراسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و اتوماتا
لینتس ، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
شاپوری ، فردین ، ۱۳۵۲- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ش۲‌ن۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2