کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : زان‍ی‍س‌: ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‍ه‍ای‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
روب‍وت‍ه‍ا - طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
وی‍ژوال‌ اس‍ت‍ودی‍و م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وب‌ --س‍ای‍ت‌ ه‍ا --ت‍وس‍ع‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ گ‍را
ف‍ون‍ت‍وگ‍راف‍ر
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ی‍ری‌، وح‍ی‍د
س‍ج‍ادی‌ ، داود
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
اوری‌ ، ج‍ی‍م‍ز
ت‍ورب‍ان‌، اف‍رائ‍ی‍م‌
ک‍اس‍ت‍رو،ال‍ی‍زاب‍ت‌
م‍ق‍دس‍ی‌،ک‍وروش‌
ج‍ن‍د، ح‍س‍ن‌ ، ۱۳۵۸-
ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ی‍گ‍ون‍د، ش‍ه‍روز، ۱۳۳۳-
ب‍ای‍ن‍ز،ج‍ی‍م‌
آق‍ا زم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ :زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ : زان‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
زان‍ی‍س‌: ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با ASP. NET 2.0 [ا. اس . پی . نت ۲ ]
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساخت رباتهای پیشرفته
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱/۱۵‬,‭آ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای طراحی برنامه نویسی شی گرا در c [ سی شارپ ]
نصیری ، وحید ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌ن۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های نسل بعدNGN [ان جی ان ]
جند، حسن ، ۱۳۵۸- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ج۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال HTML [اچ . تی . ام . ال . ]، XHTML [،ایکس . اچ . تی . ام . ال .]، CSS[سی . اس . اس .]
کاسترو،الیزابت ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶۴‌ک۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران زانیس : شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
[ویژوال وب دولپر ۲۰۰۵ اکسپرس ادیشن ] Visual Web Developer 2005 Express Edition
باینز،جیم ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ب۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
ساخت رباتهای پیشرفته [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۲س‌ /، ۲۱۱/۱۵ ، JT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هک های visual studio [ ویژوال استودیو]
اوری ، جیمز ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭و۸۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
لینوکس ، شبکه ، امنیت
سجادی ، داود ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌س۱۷‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
لینوکس ، شبکه ، امنیت [ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۹ل‌ / ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی برنامه نویسان C.NET[سی شارپ دات نت ]
مقدسی ،کوروش ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فناوری اطلاعات
توربان ، افرائیم ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کارآفرینی دیجیتالی
آقا زمانی ، علی محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طراحی فونت با نرم افزار Fontographer 4.1 [فونتوگرافر۴/۱ ]
فرهنگ بیگوند، شهروز، ۱۳۳۳- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۰/۸‬,‭‌ف۹‌ف۴۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک