کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍رم‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ض‍اب‍ط زاده‌، م‍ح‍م‍ود
ت‍ق‍ی‌زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ح‍م‍دی‌ راد، ن‍اص‍ر
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌ ،ج‍م‍ش‍ی‍د
ت‍راب‍ی‌ گ‍ل‍س‍ف‍ی‍د، ی‍وس‍ف‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
م‍س‍ل‍م‍ی‌ ک‍وپ‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ورس‍ن‍د، زه‍را، ۱۳۵۴-
ف‍روه‍ن‍ده‌ ،ف‍رخ‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ ن‍ی‍ا، ف‍ردی‍ن‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌
ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
م‍ح‍م‍ودی‌ راد، ع‍ل‍ی‌
ب‍رادران‌ رح‍ی‍م‍ی‌ ،اص‍غ‍ر
رف‍ی‍ع‌زاده‌، م‍ه‍دی‌
ص‍اح‍ب‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ح‍ف‍ی‍ظ
س‍ن‍اب‍اد
ف‍روزش‌
س‍ن‍ج‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ش‍اه‍رود
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات طبقه بندی شده (همراه با مطالب درسی ) ویژه آزمون ورودی کارشناسی ارشد کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد...
رضایی ، علی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭ر۵۸۹۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
برادران رحیمی ،اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۳۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه (مدیریت - حسابداری - زمین شناسی - شیمی - معماری - هنر و ...
فروهنده ،فرخ ؛  انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )
صالحی صدقیانی ،جمشید ؛  تهران نشر هستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (ریاضیات کاربردی )
تقی زاده ، هوشنگ ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ت۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۹۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی (۱) کارشناسی ارشد (برای رشته های فنی مهندسی و علوم )
محمدی راد، ناصر ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۵ر۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
سرمدی ، حسین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مقدماتی (همراه با مسائل نمونه حل شده تشریحی و تستی )
عرفانیان ، احمد ؛  مشهد سناباد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ع۴ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی ، مهندسی متالورژی (به انضمام سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد)
رفیع زاده ، مهدی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۴۳‬,‭ر۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی (۲) همراه با تدریس سرفصلهای ریاضی عمومی (۲) و حل مسائل امتحانات پایان ترم و کارشناسی ارشد...
ترابی گلسفید، یوسف ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ت۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
صاحبی ، حمیدرضا ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۱۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات ۲ (ریاضیات و کاربرد)
اسمعیل نیا، فردین ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۵۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات ۱ (ریاضیات پایه )
مسلمی کوپایی ، محمدحسین ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌م۵۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت : خلاصه مطالب درسی همراه با حل تشریحی ۳۱ دوره از جدیدترین آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور ...
ضابط زاده ، محمود ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ض۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱)
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷‌س۲۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
خورسند، زهرا، ۱۳۵۴- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌خ۸۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
محمودی راد، علی ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4