کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( م‍ت‍وس‍طه‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
 
پدیدآور:
ش‍وه‍ان‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۵۵-
گ‍ردش‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
غ‍ی‍وررم‍زی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۴-
س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۷-
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ای‍م‍ان‌ پ‍رس‍ت‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
ح‍س‍ن‌ پ‍ور، اح‍م‍د،۱۳۴۵
ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
ص‍ی‍ان‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
پ‍وی‍ان‌ ف‍رن‍گ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دال‍ف‍ک‌
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیشدانشگاهی : ریاضیات مقدماتی
شیدفر، عبدالله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران . مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
گردشی ، محمود ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌گ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات
شیدفر، عبدالله ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ش۹۳۵ر۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
حسن پور، احمد،۱۳۴۵ ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ح۴۱ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی ویژه مدارس عالی کشور، قابل استفاده برای دانشجویان رشته های کامپیوتر - حسابداری - الکترونیک - معماری - گرافیک
غیوررمزی ، حسن ، ۱۳۵۴- ؛  مشهد صیانت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌غ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مقدماتی رشته های علوم انسانی ، کاردانی های آموزشکده فنی و ...
ایمان پرست ، مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ف‍لا۹۳ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
شوهانی ، جواد، ۱۳۵۵- ؛  تهران پویان فرنگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ش۸۵۸ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و دیفرانسیل و انتگرال : مرور کامل همه مباحث ریاضیات پایه ... : کتاب آخر
سعیدی ، منصور، ۱۳۴۷- ؛  تهران مهر و ماه نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌س۶۸ر۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مقدماتی
بنی هاشمی ، شکوفه ، ۱۳۵۱- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ب۹۸ر۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک