کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌۰ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا وم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ع‍ادلات‌ دی‍ف‍راس‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
 
پدیدآور:
ای‍زدی‍ان‌ ،ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
س‍رم‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اظم‍ی‌ ،ای‍رج‌
گ‍ری‍ن‍ب‍رگ‌ ،م‍ای‍ک‍ل‌
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د
ف‍دائ‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
آق‍اس‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ن‍ی‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود
ک‍ری‍زی‍گ‌، اروی‍ن‌
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌ ،م‍اری‌ رال‍ف‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ش‍ی‍دف‍ر،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ب‍رادران‌ رح‍ی‍م‍ی‌ ،اص‍غ‍ر
م‍س‍اف‍ر،م‍ه‍دی‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍د
س‍ی‍م‍ز،ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
واژه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ،م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دال‍ف‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
آزاده‌
ن‍ش‍ر ف‍ن‌ آوران‌
س‍ن‍ج‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ش‍ه‍د :س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
ف‍رش‍ی‍د آذرپ‍ن‍اه‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور:س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ ، اروین ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه گزینه های چهارجوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۵‌م۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرمولهای مهندسی
سیمز،فرانک ؛  تهران واژه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۱‬,‭‌س۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
سرمدی ، حسین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۴ر۹۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
فرهنگ فرمولهای مهندسی : همراه با نرم افزار تبدیل ها و تعاریف و جداول مهندسی [ منبع الکترونیکی ]
تهران واژه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴ف‌ /، ۱۵۱ ، AT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل جزئی :برای رشته های علوم و مهندسی
ایزدیان ،جلال الدین ؛  مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :سخن گستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۷‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات ریاضی کارشناسی ارشد فنی مهندسی دانشگاه آزاد :ریاضی (۱)ریاضی (۱۱)،معادلات دیفرانسیل ،آمار مهندسی ،ریاضی مهندسی
نیکوکار،مسعود ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۳۶‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل و طبقه بندی شده ریاضی عمومی ۱ :قابل استفاده دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه ،کلیه رشته های فنی و مهندسی
آقاسی ، مسعود ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
گرینبرگ ،مایکل ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌گ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیشرفته برای دانشجویان مهندسی و علوم
اشپیگل ،ماری رالف ؛  تهران فرشید آذرپناه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ف‍لا۵۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
برادران رحیمی ،اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۳۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته ۱ و۲
شیدفر،عبدالله ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ،مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی (رشته کامپیوتر)
شفیعی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
اسمعیلی ،حمید ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
کاظمی ،ایرج ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای عددی در پاسخ یابی پرسش های مهندسی با برنامه ریزی متلب
مسافر،مهدی ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۵‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته و حل مسائل آزمون های کارشناسی ارشد و دکترا
فدائی ،عباس ؛  تهران نشر فن آوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۲‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی
سرمدی ، حسین ؛  تهران شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور:سنجش تکمیلی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۴ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6