کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‌درم‍ان‍ی‌
ورزش‍ک‍اران‌-- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ورزش‍ک‍اران‌- ت‍غ‍ذی‍ه‌
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
طول‌ ع‍م‍ر -ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌
ام‍گ‍ا -- ۳ -- اس‍ی‍ده‍ای‌ چ‍رب‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
ورزش‍ک‍اران‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ک‍م‌ ک‍ردن‌ وزن‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ورزش‍ک‍اران‌ - ت‍غ‍ذی‍ه‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌
رژی‍م‌ لاغ‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍ورک‌، ادم‍ون‍د
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌ ، ج‍ون‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۵-
ن‍ق‍وی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
دارل‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ارن‌
ک‍ش‍اورز، ع‍ل‍ی‌
ک‍رم‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
ک‍اس‍م‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌ ،رض‍ا
ن‍ق‍ی‌ ی‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د رض‍ا
ف‍روزی‍ن‌، طه‍م‍ورث‌
ب‍رای‍ت‍ن‌ اش‍ت‍ای‍ن‌، ب‍رن‍د
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ن‍ی‍ا،اب‍اذر
م‍ارل‌،ج‍ودی‌
م‍ی‍رح‍ی‍در، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۸-
ام‍ی‍ن‌پ‍ور، آزاده‌، ۱۳۳۰-
گ‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ش‍ک‍وه‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
پ‍ارس‍ی‍ران‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍ب‍اوی‍ز
ان‍ت‍ش‍ار
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وآم‍وزش‍ی‌ .دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
ش‍ه‍رآب‌ :آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ر ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌
ب‍خ‍ش‍ای‍ش‌
ن‍س‍ی‍م‌ ح‍ی‍ات‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
ی‍ک‍ان‌
آی‍ی‍ژ
ش‍ه‍رآب‌:آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای رژیم غذایی و تغذیه ورزشکاران مخصوص مربیان و ورزشکاران
نقوی ، حمیدرضا ؛  تهران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ن۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وزن مطلوب ،کلید سلامتی
وزارت بهداشت کانادا ؛  تهران سازمان تربیت بدنی .معاونت فرهنگی وآموزشی .دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۲۲/۲‬,‭و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و درمان طبیعی
شکوه ، عبدالمجید ؛  مشهد پارسیران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌ش۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غذا درمانی =Food therapy
فروزین ، طهمورث ؛  تهران یکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌ف۴‌غ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راز به زیستن
کاسمن ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۵۵‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه درمانی
امین پور، آزاده ، ۱۳۳۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌ص۴‌ت۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عمر طولانی بدون امراض با امگا ۳ معجزه قرن جدید
جعفریان ، منوچهر، ۱۳۱۵- ؛  تهران منوچهر جعفریان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌ف‍لا۴۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مکمل های غذایی در ورزش و اصول تغذیه برای ورزشکاران
حبیبی نیا،اباذر ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راز سلامتی و طول عمر (با میوه ها و گیاهان داروئی )
کریمی ،رضا ؛  قم نسیم حیات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶/۷۵‬,‭‌ک۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکمل ها و دستورات غذایی (برنامه تغذیه برای وزن و حجم ) پرورش اندام ...
برایتن اشتاین ، برند ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ب۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بیماران در بیماری های شایع گیاهان دارویی رژیم های غذایی هومیوپاتی و مکمل ها
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : نشر طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌گ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات تغذیه در فعالیتهای ورزشی ونظامی
نقی یی ،محمد رضا ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع ) ،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ن۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تغذیه وتغذیه درمانی
رابینسون ، جون ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۴‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای تغذیه ای در فعالیت های ورزشی و کنترل وزن
گائینی ، عباسعلی ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رژیم غذایی بورلی هیلز همراه کوچک لاغری (کتاب راهنمای کوچک لاغری )
مارل ،جودی ؛  تهران شهرآب :آینده سازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۲۲/۲‬,‭‌م۲۳د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معجزه ای برای لاغرها : ۵۰سوال ، ۵۰جواب ، ۵۰پند
کرمانی ،محمد صادق ؛  قم بخشایش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۲۲/۳‬,‭‌ک۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش
بورک ، ادموند ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱‬,‭‌ب۸۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
غذا درمانی
میرحیدر، حسین ، ۱۲۹۸- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌م۸۵‌غ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران
کشاورز، علی ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بدون اضافه وزن
دارلینگ ، کارن ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۲۲/۲‬,‭د۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2