کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ب‍ازاری‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر، ۱۹۵۰-
رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نمایه سازی و چکیده نویسی
رولی ، جنیفر ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭ر۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیستمهای اطلاعاتی
رولی ، جنیفر، ۱۹۵۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی اطلاعات
رولی ، جنیفر ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۹۹۹‬,‭‌خ۴۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک