کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ - ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍ن‍ع‌ گ‍س‍ت‍رش‌ س‍لاح‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ - ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۷ - - خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۷-
م‍وس‍وی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
روح‍ان‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
رض‍ا م‍وس‍ی‌ زاده‌
 
ناشر:
ک‍م‍ی‍ل‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ا
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد جمهوری اسلامی ایران
رضا موسی زاده ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۴۹۳۴‬,‭‌م۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی ریشه ها و چالشها
روحانی ، حسن ، ۱۳۲۷- ؛  [تهران ] مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهشها   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۴‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران
موسویان ، حسین ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، معاونت پژوهشی روابط بین الملل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭۵۶۷۵‬,‭‌م۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی
روحانی ، حسن ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۷۰‬,‭ر۹۳‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های سیاسی اسلام
روحانی ، حسن ؛  تهران کمیل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭ر۹۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران
روحانی ، حسن ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۷۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای
روحانی ، حسن ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭۵۶۷۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک