کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رض‍ای‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍س‍ت‍رش‌ وظای‍ف‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
م‍واد ن‍ان‍وس‍اخ‍ت‍ار
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ک‍ت‍اب‌ - اب‍ران‌ - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
ق‍رآن‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
دع‍اه‍ا
ف‍ی‍ل‍ت‍ر م‍اک‍رواس‍ت‍ری‍پ‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
داروه‍ا - س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ - س‍ب‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍واگ‌، ج‍ان‌
ج‍ب‍ه‌ داری‌، س‍ام‌
ل‍ی‍ت‍ری‌، دن‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌( ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌، ۳۸- ۹۴ ق‌
رض‍ای‍ی‌ ت‍ی‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۱-
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
رض‍ای‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دپ‍ور ج‍اغ‍رق‌ ، س‍ع‍ی‍د
رض‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ،ش‍ع‍ی‍ب‌
لای‍دک‍ر، زی‍ل‍وی‍ا
ض‍ی‍غ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، م‍ح‍م‍د
رض‍ای‍ی‌ م‍ی‍رق‍ای‍د، ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
طح‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ک‍لاس‍ی‍ک‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د م‍س‍ج‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌
م‍ل‍ی‍ک‍ا
ن‍ش‍ر ج‍م‍ال‌
ن‍اق‍وس‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه های دو
رضایی پژند، محمد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ر۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات طبقه بندی شده (همراه با مطالب درسی ) ویژه آزمون ورودی کارشناسی ارشد کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد...
رضایی ، علی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭ر۵۸۹۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و بهینه سازی نظام توزیع کتاب در ایران
رضایی ، محسن ؛  تهران ملیکا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۸‬,‭ر۶ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برگ اول : اولین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران
هفته کتاب جمهوری اسلامی ( اولین : ۱۳۷۲:تهران ) ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگ دوم : دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران
هفته کتاب جمهوری اسلامی ( دومین : ۱۳۷۳:تهران ) ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برگ چهارم : چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران
هفته کتاب جمهوری اسلامی ( چهارمین :۱۳۷۵:تهران ) ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد (بازرگانی ،صنعتی ،دولتی )زبان تخصصی تمامی گرایشهای رشته مدیریت ...
رضایی ،علی ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های سوء مصرف مواد مخدر
لیتری ، دن ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستمها (سامانه ها) و بهینه سازی
رضایی پژند، محمد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۸‬,‭ر۶‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برگ ششم : ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ۹ تا ۱۶ آبان ۱۳۷۷
هفته کتاب جمهوری اسلامی ( ششمین :۱۳۷۵:تهران ) ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری
جبه داری ، سام ؛  تهران کلاسیک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ج۲۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متون و تست های نوین زبان تخصصی انگلیسی حسابداری کارشناسی ارشد
رضایی میرقاید، علی شیر ؛  مسجد سلیمان دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مسجد سلیمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ح۵ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روش QFD [کیو.اف .دی .] در تشویق و حمایت از صادرات
ضیغمی ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ض۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع )
علی بن حسین ( ع )، امام چهارم ، ۳۸- ۹۴ ق ؛  قم نشر جمال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۷/۱‬,‭‌ع۸‌ص۳۰۴۱‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی ، شبیه سازی و ساخت فیلترهای مایکرواستریپ
محمدپور جاغرق ، سعید ؛  دانشگاه امام رضا مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱ ،۴ط۳م‌ /ک‌ /۳۴۵ ، ب‍رق‌ . م‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
جنبه های زیبایی شناختی قصص قرآن
علی خواجه ،شعیب ؛  دانشگاه تهران ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معماری جهان اسلام
هواگ ، جان ؛  تهران طحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‍ه۹‌م۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی نانو در ساختمان
لایدکر، زیلویا ؛  تهران طحان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۹‬,‭‌ن۲‌ل۲۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی وب ASP. net web forms [ای . اس . پ . .نت وب فورمز]
رضایی تیلکی ، علی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷ر۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی وب ASP. net web forms [ای . اس . پ . .نت وب فورمز] [منبع الکترونیکی ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ب‌۷ص‌ /،۸۸۸۵ / ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2