کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- اس‍لام‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌ ع‍راق‍ی‌، اح‍م‍د
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
م‍ول‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ف‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
ح‍ی‍ات‍ی‌، زه‍ی‍ر، ۱۳۲۷-
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
رض‍ائ‍ی‌، ب‍اس‍م‍ه‌،۱۳۳۵-
رض‍ائ‍ی‌، ب‍اس‍م‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار: س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایمراث بر رده بندی کتابخانه کنگره
چان ، لوئیس می ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رده :DSR تاریخ ایران بازنویسی و گسترش تاریخ ایران در نظام رده بندی کتابخانه کنگره
فانی ، کامران ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۴۴‌ف۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رده :BP اسلام (علوم دینی اسلام در نظام رده بندی کتابخانه کنگره )
طاهری عراقی ، احمد ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹ط۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رده PIR [پی . آی . آر]: زبانها و ادبیات ایرانی براساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۲‌ص۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رده PQ ادبیات فرانسه : نویسندگان انفرادی قرنهای ۱۸ ،۱۹ ، ۲۰ براساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره
مولوی ، فرشته ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رده PJA ادبیات عربی براساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره
رضائی ، باسمه ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۳ر۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رده PQ ادبیات فرانسه
مولوی ، فرشته ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۵‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رده PIR [پی . آی ، آر] زبانها و ادبیات ایرانی براساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۲‌ص۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رده بندی کتابخانه کنگره
چان ، لوئیس می ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی مواد۴ : با تاکید بر رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (رشته کتابداری )
حیاتی ، زهیر، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رده PJA [پی . جی . ا] ادبیات عربی براساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره
رضائی ، باسمه ،۱۳۳۵- ؛  تهران نشر کتابدار: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹۷۳ر۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک