کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رح‍ی‍م‌ زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
اگ‍ری‌، لاج‍وس‌
رح‍ی‍م‌ زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ب‍وع‍ل‍ی‌
پ‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
... بازیچه ی سرنوشت
رحیم زاده ، مصطفی ؛  تهران بوعلی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۸‬,‭‌ح۹۳‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فن داستان و نمایشنامه نویسی
اگری ، لاجوس ؛  تهران پارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک