کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رب‍ات‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ک‍ل‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ازی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ رب‍ات‌ ب‍ا م‍وب‍ای‍ل‌
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رب‍ات‍ی‍ک‌
رب‍ات‌ م‍س‍ی‍ر ی‍اب‌
رب‍ات‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
رض‍ای‍ی‌ ، زه‍را
رض‍ای‍ی‌ آب‍ل‍وی‍ی‌،گ‍ل‍ن‍از
م‍ج‍ردی‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
آص‍ف‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌،ل‍ی‍لا
ع‍زاوی‌، ص‍لاح‌
م‍ه‍راف‍ش‍ان‌، م‍رج‍ان‌
رح‍ی‍م‌ خ‍ان‍ی‌ ،زه‍را
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل Fuzzy-PID [ فازی - پی . آی . دی .] یک بازوی رباتیک
ملکیان ،لیلا ؛  دانشگاه اما رضا(ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۹ک‌۷م‌ /،ک‌ /۳۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ربات نقشه کش
آصفی یزدی ، مهدی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۲ر۶آ /،ک‌ /۳۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل ربات با موبایل
رحیم خانی ،زهرا ؛  مشهد ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۸ک‌۳ر /،ک‌ /۹۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر۰س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ربات مسیر یاب
رضایی آبلویی ،گلناز ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱ ،۲ر۵ر /،ک‌ /۲۶۵ ، ب‍رق‌ . ال‍ف‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت مهد کودک
رضایی ، زهرا ؛  دانشگاه امام رضا فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و کاربرد تکنولوژی اسکلتهای خارجی با اولویت به کارگیری سیگنال الکترومایوگرافی ، در توانبخشی اندام فوقانی در بیماران دارای اختلالات حرکتی بعد از بروز سکتهی مغزی
مهرافشان ، مرجان ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و شبیه سازی ربات توانبخشی اندام تحتانی با استفاده از کنترل کننده فازی
عزاوی ، صلاح ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷ ،۴ط۴ع‌ /،ال‍ف‌/۱۷۵۹،م‍ک‍ات‍رون‍ی‍ک‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت دست رباتیک با قابلیت تقلید
مجردی ، محمد علی ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک