کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : راه‍ب‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍راس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ف‍ن‍ای‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌
 
ناشر:
دس‍ت‍اورد رای‍ان‍ه‌ : راه‍ب‍رد ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ردا
راه‍ب‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهایی برای ویرایش و نشر کتاب
فنایی ، ابوطالب ؛  شیراز راهبرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌ف۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع و کاربردی شبکه [ منبع الکترونیکی ]
شیراز دستاورد رایانه : راهبرد اندیشه فردا   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸۸آ/، ۵۱۰۵/۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک