کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍اب‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
دی‍اب‍ت‌
دی‍اب‍ت‌ - ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
دی‍اب‍ت‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
دی‍اب‍ت‌ -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ال‌ وود، م‍ری‌
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۵۶-
دال‍ج‍ر، ه‍ن‍ری‌
ب‍ر، ب‍ی‍ل‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ن‌، ب‍ارب‍ارا
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌
ج‍اوی‍د
ک‍ری‍م‌ خ‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیابت : راهنمای کامل تمرینات ورزشی
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دیابت
اسمال وود، مری ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۰/۴‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و تمرین بدنی در دیابت
بر، بیل ؛  تهران کریم خانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش زندگی با بیماری قند
دالجر، هنری ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۰‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ورزشی ویژه بیماران دیابتی
گوردون ، نیل ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ورزش در کنترل بیماری قند
کامپاین ، باربارا ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فعالیت ورزشی ، تمرین و دیابت : با رویکرد اثرات فعالیت بدنی بر پیشگیری و کنترل دیابت
تهران نشر علوم ورزشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ف۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک