کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دو و م‍ی‍دان‍ی‌ -- م‍رب‍ی‍گ‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دو و م‍ی‍دان‍ی‌ -- م‍رب‍ی‍گ‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ال‍ی‍س‍ت‍روس‌، ح‍وزه‌ م‍ان‍وئ‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی راهنمای مربیگری در دومیدانی
بالیستروس ، حوزه مانوئل ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۶۷۵‬,‭‌م۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک