کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دری‍ا س‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
دل‍ف‍ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار ری‍ک‍اوری‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ی‌ .اس‍پ‍ای‍س‌
ن‍ق‍اش‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ع‍ک‍س‍ه‍ا - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
وب‌ - س‍ای‍ت‍ه‍ا - طراح‍ی‌
اس‌ . پ‍ی‌ . اس‌ . اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دری‍ا س‍اف‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ قالب های آماده فتوشاپ ] Photoshop temp [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۲ق‌/، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ اورکد۱۶ ] Orcad 16 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۴ال‍ف‌ /، ۴۵۴ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه طرح های آماده فتوشاپ = Photoshop template2009 [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۳م‌/، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه طرح های آماده وب = Web Template 2009 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۳۹م‌ /،۸۸۸/ ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
پشتیبانی و بازیابی اطلاعات = Backup Recovery 2010 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۵پ‌ /، ۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق و قدرت 2009 [۲۰۰۹] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۳۸م‌ /، ۱۴۵ ، KT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
لینوکس = Linux OpenSUSE 11.2 [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۹ل‌۹۴س‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزارهای مهندسی : مدیریت و صنایع = Management & Industerial Engineering 2009 [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۳م‌ /، ۵۵۴۸/۴ ، FH ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ادوبی کریتیو سوییت ۴ ] Adobe Creative Suite 4
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۴۷ال‍ف‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
بسته نرم افزاری گوگل = Google Pack 2009 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۴۴ب‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
[فتو گالری ۲۰۰۹ ] PHOTO Gallery 2009 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲ف‌ /، ۶۵۰ ، RT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
[اس .پی .اس .اس . کالکشن ۲۰۱۰ ]SPSS Collection 2010 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۵ال‍ف‌/، ۳۲ ، AH ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ دلفی کالکشن ] Delphi Collection [ منبع الکترونیکی ]
[ تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸۹آ۸د /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
[بابیلون ۸ ] Babylon 8 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۲۲ب‌۲ف‌/، ۱۶۴۵ ، EP ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزارهای تخصصی طراحی و گرافیک = Graphic Collection 2010 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۳۸م‌/، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ کدک اند پلیر تولز۲۰۱۰ ]Codec and Player Tools 2010 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴ک‌۴۸ب‌/،۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزارهای طراحی وب = WEB Designing 2010 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۳م‌ /،۸۸۸/ ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه نرم افزارهای شبکه و سرور = Network & Server tools 2009 [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۳م‌ /،۵۱۰۵/۵ ، KT ، دی‌وی‌دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
[آتودسک مایا۲۰۱۰ ] Autodesk Maya 2010 [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۲آ /، ۸۹۷/۷ ، RT ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
نقاشی های کلاسیک : بیش از ۳۵۰۰ اثر نقاشان برتر جهان [ منبع الکترونیکی ]
تهران دریا سافت   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۷ن‌/، ۴۵ ، DN ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4