کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍وخ‍ت‍ن‌ ادراک‍ی‌ و ح‍رک‍ت‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍وروش‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۳-
م‍ع‍م‍اری‌، ژال‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ام‍ان‍ی‌، ک‍وروش‌، ۱۳۳۸-
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍درس‌ س‍ب‍زواری‌، اح‍م‍د
ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌، م‍ح‍م‍د
ق‍اس‍م‌ زاده‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۱-
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ ف‍ر،گ‍ارو
روزب‍ه‍ان‍ی‌ ،ش‍ه‍رام‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶-
ام‍ی‍دی‍ان‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۳-
ب‍خ‍ت‍ی‍ارزاده‌، اص‍غ‍ر
خ‍ات‍م‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸-
ک‍ی‍س‍و ، دون‍ال‍د
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ص‍اب‍ری‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
ت‍رم‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
پ‍ردازش‍گ‍ران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد کتابداری
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۱۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای کتابداری و اطلاع رسانی
بختیارزاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۳۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک ورزشی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزمون ورودی کارشناسی ارشد: مسائل حسابداری مالی و پاسخهای تشریحی ...به انضمام سوالات کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۷۵ - ۱۳۷۰ برای داوطلبان دوره کارشناسی ارشد و ارتقای سطح دانش و مهارت دانشجویان دوره کارشناسی رشته حسابداری
نوروش ، ایرج ؛  [تهران ] صابرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد۷۷-۸۱
نوروش ، ایرج ، ۱۳۲۳- ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سواد کامپیوتری ( ۱و۲ )
قربانی ، مهدی ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶‬,‭‌ق۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حرکت شناسی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶۷‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حسابداری
مدرس سبزواری ، احمد ؛  تهران پردازشگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۵‌م۲۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری میانه انگلیسی - فارسی
کیسو ، دونالد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
امیدیان ، مسعود، ۱۳۵۳- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۷۸‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد کامپیوتر
قاسم زاده ، حسن ، ۱۳۱۱- ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات طبقه بندی شده (همراه با مطالب درسی ) ویژه آزمون ورودی کارشناسی ارشد کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد...
رضایی ، علی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭ر۵۸۹۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نمونه سوالات کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای رشته حسابداری
روزبهانی ،شهرام ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای آزمون پژوهش عملیاتی ۱ و۲و۳
خاتمی فیروزآبادی ، علی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابرسی AICPA [ای . آی . سی . پی . ای ] همراه با پاسخهای مشروح
هوانسیان فر،گارو ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‍ه۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی CPA-2002[سی . پی . ای ] و مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حسابرسی ۱۳۸۱ - ۱۳۷۰ ...
امانی ، کوروش ، ۱۳۳۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9