کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌--آزم‍ون‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌--آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - - ای‍ران‌ - - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‍-آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آ]م‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-- ای‍ران‌--آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌- آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹-
دن‍ی‍وی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌
پ‍وراش‍م‍ن‍ان‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍چ‍اری‌، ش‍ه‍اب‌
ام‍ی‍ری‌،م‍ه‍رداد
ب‍ش‍ی‍ری‌، ج‍ب‍ار
اش‍رف‍ی‍ان‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
خ‍رائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار
ک‍رم‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر
پ‍وراش‍م‍ن‍ان‌ طال‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
اح‍س‍ان‍ی‌، ف‍رش‍اد
ق‍اض‍ی‌ زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍رم‍دی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
س‍ن‍ج‍ش‌ : س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
ح‍س‍اب‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
ف‍روزش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
چ‍اپ‍ار: دب‍ی‍زش‌
ت‍وران‌: ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
سرمدی ،حسین ؛  تهران سنجش : سنجش تکمیلی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل : ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعی ، علوم کامپیوتر و مهندسی IT [آی . تی ]...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷‌س۸۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مدیریت (تحقیق در عملیات )
صادقی ، امیر، ۱۳۵۹- ؛  تهران حساب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص۱۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون ورودی دکترا(ph.D) علوم کتابداری واطلاع رسانی ویژه آزمون های ورودی ...
قاضی زاده ، حمید ؛  تهران چاپار: دبیزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲۴‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
دهقان منشادی ، محسن ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۹۸ر۹۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های عمومی مدیریت
بچاری ، شهاب ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۲۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ویژه گروه علوم انسانی شامل : درس ، نکته ، مثال های حل شده ...
دنیویان ، فاطمه ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۸۸‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی (حسابداری ) ویژه گروه علوم انسانی ، شامل : شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ...
پوراشمنان طالمی ، محمد حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۷ز۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات (۱)
عالم تبریز، اکبر ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۱۷‌ت۲۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکترونیکی
احسانی ، فرشاد ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۳‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)
غضنفری ، حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌غ۶‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: قابل استفاده ی دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد ...
تهران توران : کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکت ها
کرمی ، غلامرضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۳۸۸‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آزمون مدیریت اجرایی و مدیریت شهری
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای نظام مهندسی
خرائی ، هوشیار ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۴۴‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک (۱)
اشرفیان ، احمد علی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی همگانی
امیری ،مهرداد ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۸ز۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد آمار و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری (قابل استفاده در دانشگاه های ...)
مومنی ، منصور ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی
بشیری ، جبار ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۵۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
پوراشمنان ، محمد حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۷‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5