کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-- ای‍ران‌--آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍وم‍ن‌ زاده‌، ام‍ی‍ر
ص‍ادق‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
پ‍وراش‍م‍ن‍ان‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ری‌،م‍ه‍رداد
اش‍رف‍ی‍ان‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
م‍ت‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۲-
ق‍اض‍ی‌ زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د
اع‍ت‍م‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍زی‍زآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
س‍رم‍دی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
آق‍اس‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۶-
س‍رخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ن‍ص‍وری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
س‍ن‍ج‍ش‌ : س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
ح‍س‍اب‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍رج‍ه‍ش‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
آزاده‌
س‍ن‍ج‍ش‌
م‍ش‍اور ت‍وس‌
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
چ‍اپ‍ار: دب‍ی‍زش‌
س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
س‍پ‍اه‍ان‌
ارگ‌: م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ت‍وران‌: ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
سرمدی ،حسین ؛  تهران سنجش : سنجش تکمیلی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پاسکال : ویژه ی داوطلبان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر شامل : شرح کامل و دقیق درس برطبق سرفصلهای وزارت علوم ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل : ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعی ، علوم کامپیوتر و مهندسی IT [آی . تی ]...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷‌س۸۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مدیریت (تحقیق در عملیات )
صادقی ، امیر، ۱۳۵۹- ؛  تهران حساب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص۱۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون ورودی دکترا(ph.D) علوم کتابداری واطلاع رسانی ویژه آزمون های ورودی ...
قاضی زاده ، حمید ؛  تهران چاپار: دبیزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲۴‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: قابل استفاده ی دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد ...
تهران توران : کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک (۱)
اشرفیان ، احمد علی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی همگانی
امیری ،مهرداد ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۸ز۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نمونه سوالات دروس حرکات اصلاحی ، تغذیه و ورزش : ویژه دانشجویان و دانش پذیران (دوره فراگیر) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور
عزیزآبادی فراهانی ، ابوالفضل ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۴۲۴‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
سرخانی ، محمد ؛  تهران ارگ : موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۳۶۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
پوراشمنان ، محمد حسین ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۷‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه (برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، مدیرتی ، علوم اقتصادی ، حسابداری )
منصوری ، محمد حسن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
اعتمادی ، حسین ؛  تهران سنجش تکمیلی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی
آقایی ، محمدعلی ؛  تهران سنجش تکمیلی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۶۸‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران سنجش تکمیلی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص۲۲ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه وتحلیل سیستم ها( کنکورکارشناسی ارشد )
مومن زاده ، امیر ؛  مشهد مشاور توس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها(رشته مهندسی کامپیوتر) [منبع الکترونیکی ]
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۶ن‌ /، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
اعتمادی ، حسین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی ۱ و ۲
متدین ، محمدرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران مرکز نشرجهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۲‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ : قابل استفاده برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا ...
آقاسی ، مسعود، ۱۳۵۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۷‌م۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3