کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- آواش‍ن‍اس‍ی‌
س‍رخ‍رگ‍ه‍ای‌ اک‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ورزش‍ی‌
ش‍ع‍ر س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- داده‌پ‍ردازی‌ -- ای‍ران‌
آرش‍ی‍و
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
آم‍ار
آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ازی‍ه‍ا
وال‍ی‍ب‍ال‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و ن‍وس‍وادان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
رج‍ائ‍ی‌، ن‍ج‍م‍ه‌
ص‍ف‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
راس‌، ش‍ل‍دون‌
م‍ش‍ک‍وه‌ال‍دی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۰-
س‍ی‍س‌، وال‍ری‌
م‍دی‍رش‍ان‍ه‌چ‍ی‌، ک‍اظم‌
ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
ب‍ن‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ائ‍و، م‍ی‍ران‍دال‍ی‌
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ک‍ل‍ی‍م‌
ل‍ی‍ن‍ه‍ارت‌، ژاک‌
زم‍ردی‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۱۲-
رزم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ارن‍ی‍ش‌، دی‍ن‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ری‍دان‌، م‍ری‌ داروت‍ی‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ج‍ان‍س‍ون‌، دب‍را وی‍ل‍ک‍اک‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظامهای کامپیوتری کتابخانه های ایران
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ها و سوادآموزی
جانسون ، دبرا ویلکاکس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶/۴۵‬,‭‌ج۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بازیابی اطلاعات
پائو، میراندالی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای والیبال : آشنایی و آمادگی جسمانی با توپ ، فراگیری اولیه تکنیکها
صفاری ، حسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۱۵/۳‬,‭‌ص۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازی در اوایل کودکی : از تولد تا شش سالگی
شریدان ، مری داروتی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۸۲‬,‭‌ش۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ورزش : واکسنی برای پیشگیری از بیماریها و ناهنجاریها
بنایی ، مهدی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۱۰‬,‭‌ب۹و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختاری حرکت شناسی
تامپسون ، کلیم ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار: برای دانشجویان رشته های اقتصاد و بازرگانی
رزمی ، علی اکبر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ک۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره حدیث و فقه [مصاحبه و مجموعه مقالات ]
مدیرشانه چی ، کاظم ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی : دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰/۵‬,‭‌م۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قدرت کلام : نقش روشنفکران
لینهارت ، ژاک ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۱۳‬,‭‌ل۹‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عشق و زندگی
ارنیش ، دین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۸۵‬,‭‌س۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ورزش بازدارنده آرتریت
سیس ، والری ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌س۹۴و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مجله فارسی
 
 
و-پیک دانشگاه
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گردآوری و توصیف گویشها
زمردیان ، رضا، ۱۳۱۲- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۲۸‬,‭ز۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیر زبانشناسی
مشکوه الدینی ، مهدی ، ۱۳۲۰- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭P‬,‭۶۱‬,‭‌م۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم )
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شعر و شرر: تحلیل شعر انقلاب در ادبیات عرب
رجائی ، نجمه ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۲۲۲۳‬,‭‌س۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6