کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ال‍م‍ن‍دان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
دی‍اب‍ت‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ال‌ وود، م‍ری‌
رح‍م‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دیابت
اسمال وود، مری ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۰/۴‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه زندگی سالم دردوران سالمندی
رحمانی ، فاطمه ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، معاونت بهداشتی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۶۴/۸‬,‭ر۳‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد موفق : راهنمای پزشکان
سرگلزایی ، محمدرضا ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌س۴‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک