کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ وری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
داع‍ش‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ای‍ران‌-- ۱۳۵۸
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌، ال‍ه‌ م‍راد، ۱۳۴۶-
م‍ی‍رزای‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
س‍ل‍م‍ان‍ی‌ ق‍ه‍ی‍ازی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹-
ح‍س‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۷-
ح‍م‍ی‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۵-
س‍ل‍م‍ان‌ خ‍اک‍س‍ار، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ن‍ادری‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۵-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تهدیدات رسانه ای و راهبردهای مقابله
تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۵/۸‬,‭‌ت۹۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حکومت ، فرد و امنیت
سلمان خاکسار، عبدالحمید ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۸۵۳‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فناوری و قدرت ملی (چالش ها و راهبردها)
تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی جامع بر خلاقیت و نوآوری
نادری ، علیرضا،۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ن۲‌ن۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های هوشمند خبره و تصمیمات راهبردی
حمیدی زاده ، محمدرضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی ، انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ح۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکفیری های داعش را بشناسیم
تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۴۳۲/۵‬,‭د۲‌ت۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بهره وری و تعالی سازمانی
سلمانی قهیازی ، احمد، ۱۳۳۹- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌س۸۶‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت راهبردی
حسن بیگی ، ابراهیم ، ۱۳۳۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی : دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ح۴۵‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جذب سرمایه گذاری خارجی (راهبردها- رویکردها)
میرزایی ،مسعود ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰/۲‬,‭آ۳‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مقامتی و بانکداری مقاومتی - مفاهیم ، تجارب و شاخص ها
سیف ، اله مراد، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک