کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌
ل‍ی‍زر
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ و غ‍ی‍رخ‍طی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
اح‍ت‍م‍الات‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ک‌، اوی‍ل‍س‌
ک‍و، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
اخ‍وان‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
م‍ک‍لاس‍ک‍ی‌، ادوارد
چ‍م‍ران‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د
اپ‍وس‍ت‍ل‌، ت‍ام‌
ق‍ل‍ی‌ زاده‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
ج‍ون‍ز، لاری‌، ۱۹۳۶ - م‌
ک‍ون‍ت‍ز، ه‍رول‍د
ب‍ی‍غ‍ش‌، م‍ه‍رزاد
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
وردی‌، ج‍وزف‌ ت‍ام‍س‌
ت‍اب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود
لارس‍ن‌، ه‍رول‍دج‌ ، ۱۹۳۴-
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ش‍ه‍رام‌
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
م‍درس‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ل‍وئ‍ن‍ب‍رگ‍ر، دی‍وی‍د، ۱۹۳۷-
م‍اک‍اروف‌ ، ی‌. م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های انتقال داده
بلک ، اویلس ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ب۸‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال
تابنده ، محمود ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمانهای گسسته
قلی زاده ، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ق۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمال و کاربرد آن
اخوان نیاکی ، تقی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲،۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولدج ، ۱۹۳۴- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
قلی زاده ، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ق۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیبرنتیک
ماکاروف ، ی . م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۱۵‬,‭‌م۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
چمران ، محمد هادی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ؟-۱۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آنالیز عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی و غیرخطی
لوئنبرگر، دیوید، ۱۹۳۷- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ل۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نامه نگاری لاتین ، پست الکترونیکی ، و گفتگوی اینترنتی
بیغش ، مهرزاد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ب۹۳‌ن۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
کونتز، هرولد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ک۹۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل
کو، بنجامین ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ک۹‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول امنیت شبکه های رایانه ای
بختیاری ، شهرام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ب۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی
جونز، لاری ، ۱۹۳۶ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۸/۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مکلاسکی ، ادوارد ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
اپوستل ، تام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک لیزر
وردی ، جوزف تامس ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۷۵‬,‭و۴‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی نشانه های اختصاری اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نهادهای بین المللی
مدرسی ، منصور ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۹۳‬,‭‌م۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5